Hjem » Artikler »Sundhedsplejen i Ballerup forebygger mental mistrivsel hos børn

Forfatter: Tine Elisabeth Iversen
Fotograf: Adobe stock
Magasin: Sundhedsplejersken 02 2024
Udgivet: 26. marts 2024

Sundhedsplejen i Ballerup forebygger mental mistrivsel hos børn

Forældre i udsatte positioner har behov for en styrket og længerevarende indsats i højere grad, end sundhedsplejens sædvanlige behovsbesøg kan dække. Når forældre oplever sammenhæng i en indsats, øger det deres oplevelse af meningsfuldhed og samarbejde.

Siden 2021 er forældrekurset ‘Circle of Security’ (COS P) implementeret som et tilbud til forældre, der er udfordret i rollen som forælder. Sundhedsplejerske og forældre oplever måske allerede indenfor de første seks måneder, at vanskeligheder med regulering af barnets følelser ikke sker som forventet.

Udover tilbud om forældrekursus tilbyder sundhedsplejen også støtte til familier med særlige behov et hjemmebesøg ved 1 ½ og 3-årsalderen. Når forældre først tilbydes COS P i det øjeblik, de oplever sig utilstrækkelige eller afmægtige, er deres behov for at få den rette hjælp stor. Et afgørende motivationsarbejde indledes i dette moment. Forældrenes motivation for at tage imod sundhedsplejens tidlige indsatser har tilbagevist risiko og vores frygt for stigmatisering af en særlig gruppe forældre. I stedet modtages/opfattes tilbuddene som en hjælp til udvikling af forældrerollen med henblik på at skabe en tryg tilknytning og bedre balance i familien.

Certificering af alle sundhedsplejersker har givet os ny fælles viden, fælles sprog og nye kompetencer. Det faglige løft indgår i dag i vores hjemmebesøg, på forældrekurserne og i vores interne faglige sparring. Alle sundhedsplejersker indgår derfor aktivt i, at COS P er implementeret som et nyt fagligt redskab i det tidligt forebyggende indsatsarbejde.

Koordination af indsatserne har vist sig at have betydning for oplevelse af sammenhæng og dermed kvalitet. Såvel forældre som sundhedsplejersker oplever i høj grad COS P meningsfuldt. For den enkelte sundhedsplejerske har den fælles certificering tilført sundhedsplejen en ekstra dimension, som yderligere har styrket arbejdsglæden.

Vores fælles certificering af Circle of Security (COS P) er således i dag integreret i ‘sundhedsplejens DNA i Ballerup.’

I modellen ses, hvilke elementer der er nødvendige for implementering af et systematisk tilbud om forældrekurset COS P i sundhedsplejen.

Opsporing

Den tidlige opsporing af tegn på en usikker tilknytning sker allerede ved sundhedsplejerskens første møde med forældrene enten i graviditetsbesøget, hvor sundhedsplejersken har blik for den gravide kvindes tilknytning til sit ufødte barn eller til søskendebørn og ellers i de efterfølgende hjemmebesøg, hvor tilknytning gennemgående har sundhedsplejerskens opmærksomhed.

Behovsbesøg aflægges ofte, når regulering af barnet bliver problematisk for forældrene. Sundhedsplejerskens observation og vurdering af forældre/barn relation sammenholdt med forældrenes tillid til sundhedsplejersken øger muligheden for på dette tidspunkt at motivere forældrene til at tilmelde sig sundhedsplejens forældrekursus COS P. Motivationen tillægges stor betydning, da den er afgørende for, at forældrene tager ejerskab og ansvar for, at forandringer kan ske.

Sundhedsplejersken vil ikke foreslå COS P forældrekurset til forældre, der er belastet af psykisk sygdom eller står i andre forhold, der ikke levner overskud til planlægning, overblik og et mentalt arbejde.

Motivation

Motivation af forældre skal tillægges stor vægt – ”COS P forældrekurser er ikke et aftenskolekursus med et uforpligtende fremmøde.”

Familiens sundhedsplejerske har ansvar for at igangsætte og understøtte forældrenes motivation, når hun erfarer, at forældrene kan have gavn af et udvidet kontinuerligt forløb. Det kræver, at sundhedsplejersken har føling med forældrenes parathed og behov for hjælp af mere indgående art. Når sundhedsplejersken rammer det rette tidspunkt for forslag om et COS P forældrekursus, sår hun det første frø for den motivation, som skal være drivkraften senere hen. Forældre har brug for tid til at overveje muligheden.

Ved sammen med forældrene at se ind igennem det ‘åbne vindue,’ kan sundhedsplejersken understøtte forældrenes ønsker for at få et mere positivt samvær med deres barn.

Barrierer som manglende børnepasning er ofte en udfordring, som der skal drøftes og findes en løsning på, når forældrene skal deltage i et forældrekursus. Førstegangsforældre har ofte svært ved at se sig ind i en ny hverdag efter endt barselsorlov. Pasning af barn i institution, hjem fra job og afhentning af barn fra institutionen.

Det kræver ofte sundhedsplejerskens hjælp til at foreslå løsninger, der indebærer hensyntagen til barnets behov for mad, søvn mv. ved tidspunktet for holdstart. Motivationen for at deltage på forældrekursus er en længerevarende proces, der kræver meget mere end at ‘tilmelde’ sig på et aftenskolehold. Nogle forældre har ikke erfaringer med at indgå i sociale sammenhænge eller de har mentale og sociale udfordringer, der kan være en bagvedliggende barriere for at sige ja til et kursus.

Vi har opmærksomhed på sprogets betydning i forhold til motivation og har valgt at benævne vores tilbud om COS P som ‘forældrekursus.’ Vi har bevidst valgt en terminologi inden for pædagogik, da det virker mindre ‘farligt’ end et terapeutisk ordvalg. Ord som gruppe-tilbud, der kan kædes sammen med psykologiske interventioner, fravælger vi.

Vores sundhedsplejersker benævner vi som ‘undervisere på forældrekurser’ for at imødegå, at vi ikke forbindes med og snubler i ordvalg som terapeut eller facilitator, der kan forbindes med gruppeterapi.

Om COS P

Circle of Security er et visuelt kort over tilknytning funderet på til-knytningsteori af Bowlby.

I 2007 startede udviklingen af et forskningsbaseret otte-sessions forældrerefleksionsprogram, Circle of Security Parenting (COSP™) i USA. Certificering af fagpersoner er et krav for at anvende COS P programmet.

Siden 2010 er COS P blevet oversat til mange sprog og blevet brugt med par, enkeltpersoner og især med grupper af forældre (typisk gruppestørrelse er 4-12) over hele verden. I programmet indgår videoklip af forældre og børn med det specifikke mål at introducere tilknytningsteori på en tilgængelig måde. Modellerne i programmet er baseret på nogle grundlæggende principper som f.eks.:

Sikre tilknytningsrelationer med omsorgspersoner er en beskyttende faktor for spædbørn og førskolebørn, der danner grundlaget for social
kompetence og fremmer effektiv funktion af følelsesregulering og stressresponssystemer.

Kvaliteten af tilknytningsforholdet kan ændres.

Varig ændring i tilknytningsforholdet kommer fra omsorgspersoners
udvikling af specifikke relationskapaciteter frem for at lære teknikker til at styre adfærd.

 

Rekruttering

Hvem kan deltage og gennemføre et COS P kursus?

Forældre, der er dansktalende og som ikke er udfordret af mental sygdom og/eller befinder sig i kaos med flere tværfaglige aktører ind over familien. Det er vigtigt, at der er børnepasning, der sikrer, at forælderen kan deltage otte gange. Enlige, par og skilte forældre kan deltage på de hold, som passer for dem. Forælder til børn i alderen seks måneder til fem år er inden for målgruppen.

Hvem rekrutterer?

Primært sundhedsplejersker, sekundært PPR, Familiehus og daginstitutions-personale. Det har vist sig, at frafald på COS P forældrekurser kan forebygges, når rekrutteringen sker gennem sundhedsplejen. Frafald på holdene har en negativ effekt på den resterende gruppe og gør den resterende gruppe mere sårbar. Det er derfor afgørende, at forældrene er i stand til, har interesse og overskud til at forpligte sig til et otte ugers forløb.

Hvis andre faggrupper henviser forældre til COS P forældrekursus i sundhedsplejen, vil familiens sundhedsplejerske afgøre, om rekrutteringen til COS P er foreneligt med de kriterier, som er sat.

Vi har bl.a. oplevet, at forældrenes udfordringer i forhold til barnet har været af for vag karakter, hvilket har reduceret forældrenes tilknytning til holdet. Der skal ‘være noget på spil’ for forældrene for at de forpligter sig. Forældrene kan således ikke ‘hoppe ind og ud’ af holdene for at se, om ‘det er noget for dem.’

Opmærksomhed på forældrenes motivation og ejerskab må ikke forbigås, i så fald lykkes COS P ganske enkelt ikke.

Fastholdelse

For at forældre med ønske og behov for COS P kommer i mål, kræver det også efter opstart på kurset, et tæt samarbejde mellem holdets undervisere og familiens sundhedsplejerske. Der kan gå 2-3 uger, før relationen til underviser er bærende for relationen. Indtil da er det familiens sundhedsplejerske, der sammen med underviser afstemmer, hvor meget støtte der skal til. Vi har desværre haft en del frafald før og under holdstart, før vi blev opmærksomme på nødvendigheden af det støttende led mellem familiens sundhedsplejerske og underviserne på holdet.

Efter afsluttet forløb er det familiens sundhedsplejerskes ansvar at fastholde forælderens nyerhvervede COS P viden og indsigt samt støtte forældrenes mentalisering i de efterfølgende besøg.

Hvad sker der i løbet af de otte mødegange?

For nogle forældre er det første gang i deres liv, at de sætter ord på deres følelser. Når forældrene føler sig mødt med omsorg af ‘underviserne,’ kan de efterfølgende vende tilbage til følelsesoplevelser med større indsigt, bevidsthed og ansvarstagen. Ved at få indsigt i egen ‘hajmusik,’ som det kaldes i COS P sprog, får forældre forståelse for, hvorfor de er udfordret i mødet med deres barns følelsesudbrud. Denne indsigt gør, at forældrene får klarhed over sammenhænge med følelsesmæssige svigt fra egen fortid og deres håndtering af barnets følelser. Der skal ikke interveneres på en konfronterende måde, da materialet lægger op til selvreflektioner.

Forældrene er i en lærende rolle, hvor der løbende sker forandringsprocesser

COS P programmet er tilrettelagt på en måde, der kan skabe genkendelighed hos de fleste forældre og sætte fokus på afgørende øjeblikke. Når underviserne igangsætter refleksioner over emner, der har afgørende betydning for den enkelte deltager, er det her, at forælderens proces sætter dem i stand til at ændre deres negative mønstre i mødet med barnet. Hvert eneste kapitel i COS P programmet er tilrettelagt, så forældre får mulighed for at reflektere over sig selv. Vi har erfaringer med, at nogle hold har meget tavse forældre, og andre hold er så talende, at det kan være svært at nå kapitlets indhold.

Det er ikke muligt at have børn med på forældrekurset, da forældrenes fulde nærvær og engagement er en forudsætning for dem selv og for holdets fremdrift og udbytte.

En systematiseret tidlig indsats uden stigmatisering

I 2021 blev det lokalt politisk prio-riteret at bevilge sundhedsplejen midler til indsatser målrettet familier med særlige behov. Udover forældrekurset COS P tilbyder sundhedsplejen yderligere to hjemmebesøg efter 1. leveår indenfor barnets første 1000 dage. Sundhedsplejerskens kendskab til familierne udover 1. leveår øger således muligheden for, at forældre får tilbud om at få et gratis COS P forløb, når de er parate.

 

Sundhedsplejen bør tage COS P forældrekurser til sig

Implementering af COS P bygger som nævnt naturligt videre på sundhedsplejerskernes faglige fundament. Sundhedsplejersken har et bredt erfaringsgrundlag både med forældres forskellighed, inden for almenområdet, et stort og nuanceret kendskab til barnets normale udvikling, sundhed og trivsel samt erfaring med at se barnets trivsel og sundhed i et familieperspektiv.

Et fagligt perspektiv på udbytte af COS P forældrekursus

En sundhedsplejerske udtrykker: ”Jeg ser effekten af et COS P forløb, når jeg i hjemmebesøget bemærker, at forælderen kan møde barnets behov på en mere kærlig og omsorgsfuld måde, og når forælderen tager ansvar og forstår sin rolle som forælder på en ny og bedre måde. Det er som om, at forælderen er blevet mere autentisk i mødet med barnet.”

 

Supervision

Vi har valgt gruppesupervision, som afholdes online. Det er ressourcebesparende uden, at det har konsekvenser for kvaliteten.
Supervisionerne bidrager til vedligeholdelse af den fælles viden og det fælles sprog, som forventes at spredes til alle sundhedsplejersker i sundhedsplejen. Vores supervisioner med vores supervisor med erfaring inden for COS P programmet har i høj grad givet os et kvalitetsløft og kollegialt sammenhold, der forstærker vores interesse for at bevare og fastholde COS P i sundhedsplejen.

Mest læste artikler

Sign up til vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet modtager du automatisk nyheder fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan det afmeldes her på siden.

Bliv en del af vores faglige fællesskab

Hvis du ikke allerede er medlem af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, synes vi, du skal tilmelde dig. Der er nemlig rigtig mange fordele ved et medlemskab hos os.

Bliv medlem

Bliv en del af vores faglige fællesskab

Hvis du ikke allerede er medlem af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, synes vi, du skal tilmelde dig. Der er nemlig rigtig mange fordele ved et medlemskab hos os.

Sign up til vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet modtager du automatisk nyheder fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan det afmeldes her på siden.

Log ind

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus vitae convallis.