Hjem » Artikler »NBO – Newborn Behavioral Observation

Forfatter: Merethe Winter
Fotograf: Adobe stock
Magasin: Sundhedsplejersken 3 2021
Udgivet: 28. juni 2021

NBO – Newborn Behavioral Observation

– tilbyder en lup på spædbarnets adfærd, som forstørrer forældrenes forståelse for deres unikke spædbarns behov for omsorg og udviklingsstøtte.

Merethe Vinter
Sundhedsplejerske i Thisted
Master of Education

Med NBO har jeg fået ord og redskaber til at være barnets stemme og er blevet mere fokuseret på barnets robusthed og skrøbelighed. Derigennem kan jeg give forældre en individuel vejledning, der passer til netop dem og deres spædbarn (sundhedsplejerske, 2019).

The Newborn Behavioral Observations (NBO) system giver den professionelle og forældrene et fælles blik på og forståelse for det unikke spædbarns adfærd og kommunikation (0-3 måneder).

Hvad er NBO?

NBO beskriver den nyfødtes kapacitet og adfærdsmæssige tilpasning. Spædbørn er kompetente og har en medfødt parathed for gensidig social interaktion, som forældrene og den professionelle sammen får øje på, tolker og reagerer på. Med NBO får syge- og sundhedsplejersker, jordemødre, læger, psykologer, pædagoger m.fl. en fælles forståelse for, hvad spædbarnets adfærd kan fortælle om lige netop dette spædbarns behov. NBO er således en tilgang, der er oplagt at bruge af fagprofessionelle, som arbejder med familier med spædbørn fra fødslen og op til tre måneder. NBO er 18 adfærds delobservationer, der undervejs kobles sammen til en helhedsforståelse af det individuelle spædbarn. NBO synliggør spædbarnets sprog og adfærdsmæssige evner gennem en fælles systematisk, men også fleksibel, observation af dets adfærd. NBO er således ikke en test, men en måde at tolke og forstå spædbarnets adfærd i fællesskab med forældrene. Med udgangspunkt i de nævnte observationer kan denne praksis medvirke til at skabe stærkere relationer mellem forældre og barn på et meget tidligt stadium.

Fra NBAS til NBO

NBO er i 90’erne udviklet af professor, Dr. Kevin Nugent, på Harvard Medical School, Boston USA ud fra den anerkendte NBAS-undersøgelse. The Neonatal Behavioral Assessment Scale er en systematisk neuropædiatrisk undersøgelse af det 0-2 måneder gamle spædbarns adfærd og signaler. Dr T.B Brazelton udviklede NBAS i 1970’erne, sammen med et kendt forskerteam i den såkaldte Boston gruppe. NBAS undersøger spædbarnets ressourcer og sårbarheder, men kan også styrke relationen mellem forældre og barn med sin interaktive karakter. NBAS er dog meget omfattende og består af 53 deleelementer med komplekse observationer integreret heri. Flere af disse elementer indgår i dag i den gængse pædiatriske undersøgelse af spædbarnet.

Målgruppe

NBO kan bruges til alle forældre, såvel første – som flergangsforældre, forældre med depression og andre psykiske lidelser, forældre med stofmisbrug, forældre med præmature (fra 36. uge). NBO fokuserer nemlig på det, der er vigtigt for de individuelle forældre og deres unikke spædbarn. Sammen ser forældrene og den fagprofessionelle på vigtige elementer som søvn, social respons, gråd og forældrenes mulighed for at forstå og støtte spædbarnet. Ud fra alle observationer bliver forældrene bekræftet og vejledt i, hvad det er, at deres spædbarn kan fortælle, og hvad det har brug for. Med NBO støttes forældrene således i at se netop deres unikke spædbarn og forstå, tolke og handle på barnets signaler, altså sigter mod NBO at understøtte forældrenes relation med og sensitivering for deres spædbarn.

Teoretiske baggrunde for NBO

NBO bygger på forskning i det perinatale felt, herunder nyere hjerneforskning, tilknytningsteori, udviklingspsykologi og inkluderer også samfunds – og socialteorier om familiedannelsen. Teoritilgangen er således eklektisk og rummer og vægter i sin tilgang også kulturel sensitivitet.

Målet med NBO:

 • At styrke relationen mellem forældre og deres spædbarn
 • At fremme en positiv relation mellem de professionelle og familien
 • Fokusere på spædbarnets styrker for at højne den relationelle kvalitet
 • Opmærksomhed på spædbarnets udfordringer, og hvordan forældrene bedst kan støtte spædbarnet
 • At give et uddybende kendskab til spædbarnets ressourcer og belastningsgrad
 • Identificere det enkelte spædbarns individualitet og dets behov således, at der tidligt kan tilrettelægges en støtte for spædbarnets udviklingsmæssige omsorg
 • Beskrivelse af det nyfødte barns kompetencer, eventuelle vanskeligheder og særlige udviklingsmæssige udfordringer og udviklingsopgaver

NBO giver således viden om, hvilken stimulation netop dette spædbarn magter, og hvilke rammer der er nødvendige for, at spædbarnet kan magte situationen.

Hvem kan tage NBO-kursus?

Det kan alle professionelle, som arbejder med spædbørn i alderen fra nyfødt til tre måneder. Det er dog en forudsætning (og nødvendigt) at have kendskab til normal spædbørnsudvikling.

Hvad indebærer træningen?


NBO-træningen starter med to kursusdage, som efterfølges med støtte fra NBO-teamet via Zoom eller Teams, herunder e-mail vejledning på den første beskrevne observation og en opfølgningsdag med feedback og feedforward samt certificering.

Certificeringen kræver, at den professionelle øver NBO med familier og deres spædbørn. Dernæst udfører fem NBO, som hver for sig beskrives i et profilskema. Én af de fem observationer indsendes i form af en kort film på 5-10 minutter. Opsamlingsdagen finder sted mellem 2-6 måneder efter kursusdagene. Formålet med opsamlingsdagen er at støtte de forskellige professionelle med at implementere NBO i deres praksis.

NBO i Danmark

I oktober 2014 lykkedes det sundhedsplejen hos Thisted Kommune at få Brazelton Centeret fra UK til at komme over og gennemføre det første NBO-kursus til en hel sundhedsplejerskegruppe. Alle 15 sundhedsplejersker blev certificeret i foråret 2015 (1) . Herfra er det gået stærkt. I Danmark er der nu i alt 307 fagprofessionelle, der i skrivende stund er certificeret i NBO gennem den danske uddannelse.

… men først en tur til Norge

I Norge har NBO været kendt siden 2009 i regi af præmaturafdelingen i Tromsø, hvor der blev iværksat et forskningsstudie om effekten af en intervention rettet mod forældre med præmature børn (2) . I slipstrømmen heraf er det norske NBO-site blevet tilknyttet det norske nationale spædbarnsnetværk i regi af Helsedirektoratet v/ph.d. Psykolog, Kari Slinning, og sundhedsplejerske, Unni Tranaas Vannebo, som begge er spydspidser og mastertrænere i NBO. I Norge har således mere end 700 fagprofessionelle opnået certificering i NBO. Såvel den amerikanske udgave af The Neonatal Behavioral Assesment Scale (Brazelton & Nugent, 2011, 4th edition), som Understanding Newborn Behavior & Early Relationsips (NBO- håndbogen,2007) er oversat til norsk. Set med danske øjne har det lettet den teoretiske tilgang for mange kursister. Ligeledes har NBO været integreret i forskellige norske studier om nyfødtes adfærd.

… og tilbage til Danmark igen

I løbet af 2015-16 blev denne artikels forfatter certificeret i NBAS og senere godkendt som NBO-underviser i Danmark sammen med seniortræner i NBAS og NBO, sundhedsplejerske, Inge Nickell, fra Brazelton Center UK. Dette afstedkom muligheden for, at forskerne lektor ph.d., Hanne Kronborg, og adjunkt ph.d., Ingeborg Kristensen, på Health, AU kunne søge midler til et RCT-studie Health visitors’ competences before and after implementing the newborn behavioral observations (NBO) system in a community setting. (Dette studie vil blive udgivet i artikelform i Sundhedsplejersken). Herigennem ses der signifikans for, at sundhedsplejerskerne i interventionsgrupperne øgede deres viden og indsigt i spædbarnets selvregulerende kapacitet.

Igennem de sidste fire år har alle fagprofessionelle, der har deltaget i NBO-uddannelsen, besvaret et spørgeskema i forbindelse med certificeringen. Kursisterne fik mulighed for at tilføje, hvad de især har vurderet som positivt ved NBO-uddannelsen, og hvad de hver især har oplevet af udfordringer med NBO i deres daglige praksis. Begge aspekter vil blive vægtet i næste afsnit.

Hvad har været det bedste ved NBO?

 •  ”Jeg er blevet mere præcis i mine iagttagelser og vejledning til forældrene
 • At have fået endnu flere redskaber til at se, forstå/tyde barnets signaler
 • Fået en ‘stemme’ for spædbarnet, et samtaleredskab til at tale om barnets kompetencer overfor forældrene
 • Ser spædbarnet på en ny måde
 • Er mere bevidst om at sætte ord på spædbarnet og dets ressourcer/ kompetencer”

Ved undersøgelsen af spædbarnet med integreringen af NBO oplever de fagprofessionelle, at de er blevet bedre til at observere, fortolke og reagere på de små subtile signaler. Dette igennem den systematiske NBO-observation af

 1. Spædbarnets stadier
 2. Spædbarnets evne til at habituere for lys og lyd
 3. Muskeltonus og reflekser
 4. Respons på sociale stimuli og objekter
 5. Gråd og trøstbarhed

Disse observationer ses igennem en linse af AMOR, som er de autonome responser, de motoriske responser, stadiereguleringen og evnen til at forblive og respondere på kontakt og samspil. Herved opnås et overblik over den aktuelle observation, som efterfølgende kan indsættes i et profilskema, hvor det er sprogliggørelsen af den samlede observation, der skal nedfældes. Altid med barnets bedste performance som baseline. “For mit eget vedkommende har NBO kvalificeret min evne til at se, forstå og reagere på spædbarnets adfærd, men også øget mine skriftlige kompetencer i forhold til udtalelser til såvel forældrene som samarbejdspartnere om spædbørn i forskellige familiesituationer.”

”Jeg oplever, at NBO sætter fokus på forældre/barn samspil, og at fædrene meget aktivt inviteres med, det, synes jeg, er et plus.”

”God måde at få talt med forældrene om, hvad de ser ved deres spædbarn. At vi sammen får en god oplevelse af, hvad barnet kan.”

Gennem det fælles møde med spædbarnet og dets forældre får forædlerens stemme gyldighed. Det er vigtigt i en NBO at validere det, som forældrene allerede ved om deres spædbarn og samtidig vække deres undren og nysgerrighed på, hvad det er, barnet kan fortælle med sin adfærd. Dette er i tråd med SST-anbefalinger om, at sundhedsplejersken arbejder med en forældrefokuseret tilgang, og inkluderet heri har NBO også rum for søskende og andre betydningsfulde.

Hvad er udfordringerne med at arbejde med NBO?

”At aflære en praksis og lære en ny, hvor jeg stort set er kommet omkring de samme punkter som i den gamle praksis, men på en mere struktureret måde.”

”Det kræver stor koncentration at observere barnet grundigt samtidig med, at jeg skal have fokus på forældrene, inddrage dem og vejlede ud fra, hvad vi ser.”

”Det er også svært ikke at blive for ambitiøs om at lave en fuld NBO, når der ikke er mulighed for det af hensyn til barnet og tiden.”

Det er et vilkår for sundhedsplejersker, at tidspunkt for hjemmebesøget er aftalt ud fra et planlægningsperspektiv. Således er det altså et vilkår, at det ikke er muligt at planlægge et besøg ud fra en forventning om, at spædbarnet er mæt, tilpas og lige har sovet. Især under certificeringsforløbet kan den fagprofessionelle have ambitioner om, at NBO skal udfoldes i sin helhed.

Dette forekommer kun lejlighedsvis, forvent derfor ikke, at alle elementer i NBO kan gennemføres. Men med NBO er det muligt at inddrage elementer af NBO alt efter, hvilket stadie spædbarnet er i under observationen. En anden udfordring er at holde den begrebsmæssige del af NBO i forgrunden, nemlig den kommunikative del, hvor dialogen undervejs med forældrene skal afpasses til, hvad spædbarnet kan magte i situationen. Sundhedsplejerskens kommunikation under NBO er afgørende for forældrenes aktive deltagelse, inddragelse i og refleksioner på deres spædbarns adfærd.

Udviklingsperspektiver på NBO

På det undervisningsmæssige plan har NBO-sitet i København gode rammer for at tilbyde undervisning, men også i en Covid-19 periode er det muligt at tilbyde undervisningen online med on-location kontakter aftalt individuelt.

På Hvidovre Hospital er der et igangværende ph.d.-projekt med involvering af NBO som intervention af ph.d.-studerende, Camilla Ejlertsen.

A family focused and optimized post-par-tum programme at the Department of Obstetrics and across health care sectors for vulnerable families. – A multi-method study of the obstetric care delivered to vulnerable families in order to foster an early healthy relationship formation.

Det er fortsat nødvendigt med flere forskningsprojekter med inddragelse af NBO, både RCT-studier og kvalitative studier. I fremtiden er det således også vigtigt, at NBO-sitet forholder sig aktivt og dynamisk til den nyeste viden om hjerneforskning, epigenetik og spædbarnspsykologi.

1. NBO Metoden – Et vindue ind til spædbarnets før sproglige verden Forfatter: Merethe Vinter, sundhedsplejerske i Thisted kommune. Sundhedsplejersken december 2015.

2. Ulvund SE, Kaaresen PI. A randomized study of the impact of a sensitizing intervention on childrearing attitudes in the parents of low birth weight premature infants. Scand J Psychol (2010).

Kilder

Nugent, J. K. (2007). Understanding newborn behavior & early relationships: The newborn behavioral observations (NBO) system handbook.

Baltimore: Paul H. Brookes Pub.

Nugent, J. K. (2013). The competent newborn and the neonatal behavioral assessment scale: T. Berry Brazelton’s legacy. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 26(3), 173–179. https://doi.org/10.1111/jcap.12043

 

Mest læste artikler

Sign up til vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet modtager du automatisk nyheder fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan det afmeldes her på siden.

Bliv en del af vores faglige fællesskab

Hvis du ikke allerede er medlem af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, synes vi, du skal tilmelde dig. Der er nemlig rigtig mange fordele ved et medlemskab hos os.

Bliv medlem

Bliv en del af vores faglige fællesskab

Hvis du ikke allerede er medlem af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, synes vi, du skal tilmelde dig. Der er nemlig rigtig mange fordele ved et medlemskab hos os.

Sign up til vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet modtager du automatisk nyheder fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan det afmeldes her på siden.

Log ind

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus vitae convallis.