Hjem » Artikler »Lad os stå sammen om at styrke sundhedsplejen til gavn for børnesundheden i Danmark

Forfatter: Pia Rønnenkamp
Fotograf: Adobe stock
Magasin: Sundhedsplejersken 1 2024
Udgivet: 07. marts 2024

Lad os stå sammen om at styrke sundhedsplejen til gavn for børnesundheden i Danmark

Vi kan i sundhedsplejen sammen indsamle gode journaldata, som kan anvendes til at understøtte og forbedre sundhedsplejens praksis, bidrage til udvikling af faget og den faglige identitet samt bidrage til forskning til gavn for børn og unges sundhed.

Sundhedsfremmende og forebyggende indsatser har videnskabeligt dokumenteret gavnlige effekter, (1) og en tidlig indsats er en sund økonomisk investering. (2) Begrundelsen er, at mange tunge og dyre sociale og sundhedsmæssige problemer har deres rod i en manglende indsats over for børnene i de tidlige år. (3,4)

Sundhedsplejen har en helt central rolle i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde, fordi sundhedsplejersker er uddannet til at vurdere barnets udvikling, trivsel og fysiske og psykiske sundhed samt til at vurdere samspil og relationer mellem barn og forældre. Herunder også at vejlede og støtte forældre fra spædbørn til udskoling og opspore børn og familier med særlige sundhedsfaglige og sociale behov og intervenere i relation hertil.

Hvis vi ønsker at udvikle sundhedsplejen og målrette indsatser og dermed styrke børnesundheden, er det nødvendigt at have detaljeret viden om alle børn og unges sundhedstilstand. Sundhedsplejen er den eneste faggruppe, som har kontakt til næsten 100% af alle børnefamilier, herunder de særligt udsatte, som er lavt repræsenteret i befolkningsundersøgelser. Desuden dokumenterer sundhedsplejen allerede værdifuld viden om børn og unges sundhed i journalerne. 

Alligevel er der nationalt kun begrænset monitorering af sundhedsforholdene blandt børn og unge, idet den eneste landsdækkende database (Den Nationale Børnedatabase) kun indeholder få indikatorer af sundheden blandt spæd- og småbørn. Dette vanskeliggør tidlig opsporing og gør det svært at vurdere, om vi har de tilstrækkelige indsatser. En rapport fra Vidensråd for Forebyggelse påpeger, at der mangler systematisk viden om, hvad der bliver opsporet og hvordan – samt at der er meget store forskelle i den kommunale praksis. (2,5,6) Desuden påpeger rapporten, at der er brug for en langt mere systematisk udvikling, implementering, monitorering og evaluering af indsatser på alle niveauer. (2)

Dette understøttes af erfaringer fra samarbejdet Databasen Børns Sundhed, som gennem de sidste 22 år har arbejdet med en standardiseret sundhedsplejerskejournal.

Journalen er velfungerende som kvalitetssikringsredskab og har gjort det muligt at indsamle data om børns udvikling, trivsel og sundhed som led i sundhedsmonitorering i de involverede kommuner. Disse data har endvidere bidraget til forskningsbaseret viden, som kan omsættes til konkrete forebyggende indsatser. (7) Vidensråd for Forebyggelse påpeger behovet for, at man monitorerer nationalt, og lige nu dækker Databasen Børns Sundhed blot 33 kommuner.

Dette underbygger vigtigheden af at udvikle en Landsdækkende Database for Børn og Unges Sundhed (LDBU), hvor vi kan opnå detaljeret viden om alle børn og unges sundhedstilstand ved at monitorere deres sundhed på nationalt niveau.

Der er indgået et samarbejde mellem Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings Program (RKKP), Danske Regioner (DR), Kommunernes Landsforening (KL), Sundhedsdatastyrelsen (SDS), Statens Institut for Folkesundhed (SIF) og Databasen Børns Sundhed (DBS) om at etablere og indsamle standardiserede oplysninger fra sundhedsplejerskernes kommunale journalsystemer, samt at anvende udvalgte journaloplysninger og oplysninger fra andre registre i en klinisk kvalitetsdatabase, der dækker alle børn og unge fra fødsel og til 15 år. Udviklings-
projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden (NNF).

Sundhedsplejens centrale rolle i ny Landsdækkende Database for Børn og Unges Sundhed

Sundhedsplejen har en helt central rolle i udviklingen af den Landsdækkende Database for Børn og Unges Sundhed, fordi den tager afsæt i det, sundhedsplejen i forvejen gør, og målsætningen er, at den skal indeholde data fra alle sundhedsplejerskeordninger i Danmark.

For at lykkes med at udvikle og styrke den faglige kvalitet og samtidig sige noget kvalificeret om børnesundheden, er der brug for, at sundhedsplejen yderligere standardiserer journaler og dertilhørende vejledninger, så vi får ensartede, automatiserede og valide data på tværs af landet, der både kan sige noget om sundhedsplejepraksis og ikke mindst om børn og familier med henblik på, at de får de rette indsatser på rette tidspunkt.

I den Landsdækkende Database for Børn og Unges Sundhed anvendes udvalgte data fra sundhedsplejerskejournalerne, hvilket giver mulighed for en ensartet, national monitorering af børn og unges sundhed samt af kvaliteten på børne- og ungeområdet.

Det forventes, at de indsamlede data anvendes til at udarbejde sundhedsprofiler og relevante temarapporter, som kan give sundhedsplejen forskningsbaseret viden på eget fagfelt til anvendelse i de faglige drøftelser, metodeudvikling samt til prioritering og kompetenceudvikling i sundhedsplejens praksis. Ligeledes kan data indgå i den enkelte kommunes arbejde med kvalitetsudvikling og anvendes til læring og udvikling på tværs af faggrupper og kommuner. Endelig vil det være muligt at søge om brug af data til forskningsprojekter.

Sundhedsplejens data er vigtige for andre end sundhedsplejen

Sundhedsplejens data vil give værdifuld viden om børns sundhed og udvikling. Det vil være et betydningsfuldt værktøj for sundhedsplanlægningen både kommunalt, regionalt og nationalt, og det vil kunne danne grundlag for strategiske diskussioner i forhold til investering, prioritering, planlægning og gennemførelse samt opfølgning og evaluering af indsatser. Herved får beslutningstagere viden om og mulighed for at anvende resultaterne til at styrke den sundhedsfremmende og tidlige indsats for børn og familier, så der på sigt opnås bedst mulig sundhed blandt børn og unge… og dermed mulighed for at mindske ulighed i sundhed.

Der arbejdes på, at den Landsdækkende Database for Børns og Unges Sundhed også kommer til at indeholde data fra jordemødrenes svangrejournaler samt fra de praktiserende lægers patientjournaler.

Styregruppen for den Landsdækkende database for Børn og Unges Sundhed:

Foreningen Af Ledende Sundhedsplejersker, Fagligt selskab for Sundhedsplejersker, andre relevante faglige selskaber f.eks. jordemødre, almen medicin, pædiatri, obstetrik og gynækologi, samt Sundhedsstyrelsen, KL, SIF, DBS og RKKP.

Sundhedsplejeordningerne bliver tilbudt undervisning i de nye standarder, som implementeres i journalsystemerne og tages i brug i kommunerne i løbet af 2024-2025

Der har i maj og juni 2023 været afholdt tre temadage for sundhedsplejersker i hele landet, hvor den Landsdækkende Database for Børn og Unges Sundhed er blevet præsenteret.

Det videre forløb vil være, at KL samarbejder med repræsentanter for sundhedsplejerskeordninger på tværs af landet om at standardisere data. Desuden arbejder styregruppen for den Landsdækkende Database for Børn og Unges Sundhed med at udvælge indikatorer, der kan anvendes til kvalitetsudvikling og sige noget om børnesundheden.

Det er planen, at standarden implementeres i journalsystemer og tages i brug i kommunerne i løbet af 2024-2025. Sundhedsplejerskeordningerne tilbydes undervisning i den nye standard og indikatorer samt i optimering af dokumentationspraksis, så der skabes forståelse og tryghed i overgangen til den Landsdækkende Database for Børn og Unges Sundhed (LDBU).

Når LDBU er implementeret i alle kommuner, kan vi sammen indsamle gode journaldata og viden, som returneres til praksis f.eks. i form af årsrapporter og temarapporter. Viden, som kan anvendes til at styrke tidlige og målrettede indsatser, understøtte og forbedre sundhedsplejens praksis, bidrage til udvikling af faget og den faglige identitet samt til udvikling af forskning til gavn for børn og unges sundhed.

Referencer

  1. JEPPESEN P., OBEL C., LUND L., MADSEN KB., NIELSEN L., NORDENTOFT M. 2020. Mental sundhed og sygdom hos børn og unge i alderen 10-24 år – forekomst, fordeling og forebyggelsesmuligheder. København: Vidensråd for Forebyggelse
  2. HOLSTEIN, B. E., HENRIKSEN, T. B., RAYCE, S. B., RINGSMOSE, C., SKOVGAARD, A. M., TEILMANN, G. K. & VÆVER, M. S. 2021. Mental sundhed og psykisk sygdom hos 0-9-årige børn. København: Vidensråd for Forebyggelse.
  3. GRAHAM ALLEN MP, Early intervention: Smart investment, massive savings. The second independent report to Her Majesty´s Government. London:HM Government; 2011
  4. GRAHAM ALLEN MP, Early intervention: The next steps. A report by Graham Allen MP about how intervention in children´s earliest years can eliminate or reduce costly and damagering social problems. London: HM Government; 2011
  5. WÜTZ M. Øjebliksbilledet 2017. København: CRUNCH, FALS og SFI – Det nationale Forskningscenter for Velfærd; 2017
  6. WILLUMSEN G. Tidlig indsats for sårbare familier. Afdækning af kommunernes indsats til Gravide, spæd- og småbørn og deres forældre med udgangspunkt i sundhedsplejens ydelser. København; Sundhedsstyrelsen 2017.
  7. SKOVGAARD, A. M., WILMS, L., JOHANSEN, A., AMMITZBØLL, J., HOLSTEIN, B. E. & OLSEN, E. M. 2018. Standardiseret monitorering af spæd- og småbørns helbred i de kommunale sundhedsordninger. Ugeskr Læger, 17.

Mest læste artikler

Sign up til vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet modtager du automatisk nyheder fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan det afmeldes her på siden.

Bliv en del af vores faglige fællesskab

Hvis du ikke allerede er medlem af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, synes vi, du skal tilmelde dig. Der er nemlig rigtig mange fordele ved et medlemskab hos os.

Bliv medlem

Bliv en del af vores faglige fællesskab

Hvis du ikke allerede er medlem af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, synes vi, du skal tilmelde dig. Der er nemlig rigtig mange fordele ved et medlemskab hos os.

Sign up til vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet modtager du automatisk nyheder fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan det afmeldes her på siden.

Log ind

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus vitae convallis.