Privatlivspolitik

Hos Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker ønsker vi at være gennemsigtige og skabe tillid. Det er vores ansvar at beskytte dine data.

Derfor sørger vi for gennem vores systemer, at vi overholder databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Dermed bliver dine personoplysninger behandlet og opbevaret, så vi respekterer din ret til privatliv, og vi sælger ikke dine personoplysninger videre.

Ge­ne­relt

1. Denne po­li­tik om be­hand­ling af per­so­nop­lys­nin­ger (“Per­son­da­ta­po­li­tik”) be­skri­ver, hvor­le­des Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker (“Virk­som­he­den”, “os”, “vores”, “vi”) ind­sam­ler og be­hand­ler op­lys­nin­ger om dig.

2. Per­son­da­ta­po­li­tik­ken gæl­der for per­so­nop­lys­nin­ger, som du af­gi­ver til os, eller som vi ind­sam­ler via Virk­som­he­den hjem­mesi­de, www.sundhedsplejersken.nu (“Hjem­mesi­den”).

3. Virk­som­he­den er da­ta­ansvar­lig for dine per­so­nop­lys­nin­ger. Al hen­ven­del­se til Virk­som­he­den skal ske via kon­tak­top­lys­nin­ger­ne an­ført under pkt. 21.

Virk­som­he­den Ind­sam­ling af dine per­so­nop­lys­nin­ger

Hvil­ke per­so­nop­lys­nin­ger ind­sam­ler vi og til hvil­ke for­mål?

4.1 Når du be­sø­ger Hjem­mesi­den, ind­sam­ler vi au­to­ma­tisk op­lys­nin­ger om dig, fx om hvil­ken type brow­ser du bru­ger, hvil­ke sø­ge­ter­mer du bru­ger på Hjem­mesi­den, din IP-adres­se og in­for­ma­tio­ner om din com­pu­ter med hen­blik på at op­ti­me­re kon­ver­te­rin­gen på Hjem­mesi­den, for­bed­re denne og fo­re­ta­ge må­l­ret­tet mar­keds­fø­ring.
4.2 Når du til­mel­der dig vores nyheds­brev, melder dig ind i Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker eller downloader materiale fra Hjemmesiden, af­gi­ver du dit ud­tryk­ke­li­ge samtyk­ke til, at vi må ind­sam­le op­lys­nin­ger om dig, fx navn, adres­se, fødselsdato, DSR-nummer, e-mailadres­se og te­le­fon­nr.
4.3 Vi bru­ger de op­lys­nin­ger, som vi ind­sam­ler i for­bin­del­se med din til­mel­ding eller evt. downloads til at ad­mi­ni­stre­re til­mel­din­gen, til at til­by­de dig sær­li­ge for­de­le og til di­rek­te mar­keds­fø­ring, her­un­der for at kunne in­for­me­re dig om vores pro­duk­ter og nye varer/ydel­ser og til at give dig andre nyhe­der og in­for­ma­tio­ner, som du har givet dit sær­skil­te samtyk­ke til, at vi må sende til dig.

5. Hvad er grund­la­get for ind­sam­lin­gen?

5.1 Ind­sam­lin­gen af op­lys­nin­ger, som nævnt i pkt. 4.1 og 4.2, er nød­ven­dig for, at vi kan va­re­ta­ge vores in­ter­es­ser i at for­bed­re funk­tio­ner på Hjem­mesi­den og op­byg­nin­gen af denne samt til­by­de dig re­le­van­te til­bud.
5.2 Ind­sam­lin­gen af op­lys­nin­ger, som nævnt i pkt. 4.2, er nød­ven­dig for, at vi kan op­fyl­de vores af­ta­le med dig.
5.3 Vi ind­sam­ler kun de i pkt. 4.2 nævn­te op­lys­nin­ger, hvis du af­gi­ver dit ud­tryk­ke­li­ge samtyk­ke her­til.

Brug af da­ta­be­hand­le­re

6. Vi an­ven­der ek­ster­ne virk­som­he­der til blandt andet at fo­re­ta­ge den tek­ni­ske drift af Hjem­mesi­den fx bi­står vores le­ve­ran­dø­rer os i for­bin­del­se med ud­fø­rel­se af må­l­ret­tet mar­keds­fø­ring, her­un­der til re­t­ar­ge­ting, og for­bed­ring af Hjem­mesi­den. Disse virk­som­he­der er da­ta­be­hand­le­re og under vores in­struks og be­hand­ler data, som vi er da­ta­ansvar­li­ge for. Da­ta­be­hand­ler­ne må ikke an­ven­de da­ta­e­ne til andet for­mål end op­fyl­del­se af af­ta­len med os, og er un­der­lagt for­tro­lig­hed om disse.

7. En af disse da­ta­be­hand­le­re, Goog­le Ana­ly­ti­cs v/Goog­le Inc, er etab­le­ret i USA. De for­nød­ne ga­ran­ti­er for over­før­sel af op­lys­nin­ger til USA er sik­ret gen­nem da­ta­be­hand­le­rens cer­ti­fi­ce­ring under EU-U.S. Pri­va­cy Shield. En kopi af cer­ti­fi­ce­rin­gen kan fin­des her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Dine ret­tig­he­der
Med hen­blik på at skabe åben­hed om­kring be­hand­lin­gen af dine op­lys­nin­ger skal vi, som da­ta­ansvar­lig, op­ly­se dig om dine ret­tig­he­der:

8. Ind­sigts­ret­ten

8.1 Du er til en­hver tid be­ret­ti­get til skrift­lig at an­mo­de os om op­lys­ning om blandt andet, hvil­ke op­lys­nin­ger vi har re­gi­stre­ret om dig, hvil­ket for­mål re­gi­stre­rin­gen tje­ner, hvil­ke ka­te­go­ri­er af per­so­nop­lys­nin­ger og mod­ta­ge­re af op­lys­nin­ger der evt. måtte være, samt op­lys­ning om hvor­fra op­lys­nin­ger­ne stam­mer.
8.2 Du har ret til at få ud­le­ve­ret en kopi af de per­so­nop­lys­nin­ger, som vi be­hand­ler om dig. Hvis du øn­sker en kopi af dine per­so­nop­lys­nin­ger, skal du sende en skrift­lig an­mod­ning til os sam­men med do­ku­men­ta­tion for, at du er den på­gæl­den­de per­son.

9. Ret­ten til be­rig­ti­gel­se

Du har ret til at få urig­ti­ge per­so­nop­lys­nin­ger om dig selv be­rig­ti­get af os. Så­fremt du bli­ver op­mærk­som på, at der er fejl i de op­lys­nin­ger, som vi har re­gi­stre­ret om dig, op­for­dres du til at rette skrift­lig hen­ven­del­se til os, så op­lys­nin­ger­ne kan blive kor­ri­ge­ret.

10. Ret­ten til slet­ning

Du ret til at få alle eller visse af dine per­so­nop­lys­nin­ger slet­tet af os.

11. Ret­ten til at be­græn­se be­hand­lin­gen til op­be­va­ring

Du har i visse til­fæl­de ret til at få be­græn­set be­hand­lin­gen af dine per­so­nop­lys­nin­ger til kun at bestå af op­be­va­ring, fx hvis du mener, at de op­lys­nin­ger, vi be­hand­ler om dig, ikke er kor­rek­te.

12. Ret­ten til da­ta­porta­bi­li­tet

Du har ret til at få dine per­so­nop­lys­nin­ger ud­le­ve­ret i et struk­tu­re­ret, al­min­de­ligt an­vendt og ma­skin­læs­bar for­mat og har ret til at over­fø­re disse op­lys­nin­ger til en anden da­ta­ansvar­lig, når vi ind­sam­ler dine per­so­nop­lys­nin­ger i for­bin­del­se med, at du af­gi­ver dit samtyk­ke til til­mel­ding til vores nyheds­brev, jf. pkt. 4.2 og 4.3.

13. Ret­ten til ind­si­gel­se

13.1 Du har til en­hver tid ret til af sær­li­ge grun­de, at gøre ind­si­gel­se mod vores be­hand­ling af dine per­so­nop­lys­nin­ger, som vi ind­sam­ler til brug for at for­bed­re funk­tio­ner på Hjem­mesi­den og op­byg­nin­gen heraf, jf. pkt. 4.1
13.2 Du har end­vi­de­re til en­hver tid ret til at gøre ind­si­gel­se mod vores be­hand­ling af dine per­so­nop­lys­nin­ger, som vi be­hand­ler med hen­blik på di­rek­te mar­keds­fø­ring, jf. pkt. 4.2 og 4.3.
13.3 Hvis du gør ind­si­gel­se mod be­hand­lin­gen, er vi ikke læn­ge­re be­ret­ti­get til at be­hand­le dine per­so­nop­lys­nin­ger, med­min­dre vi kan på­vi­se lov­li­ge grun­de til fort­sat be­hand­ling.

14. Ret­ten til at til­ba­ge­kal­de samtyk­ke

14.1 Du har til en­hver tid ret til at til­ba­ge­kal­de dit samtyk­ke til til­mel­ding til vores nyheds­brev.
14.2 Hvis du øn­sker at til­ba­ge­kal­de dit samtyk­ke, bedes du kon­tak­te os redaktor@fs10.dk

15. Ret­ten til at klage

Du har til en­hver tid ret til at ind­gi­ve en klage til Da­ta­til­sy­net, Bor­ger­ga­de 28, 5, 1300 Kø­ben­havn K over vores be­hand­ling af dine per­so­nop­lys­nin­ger.

Slet­ning af per­son­da­ta

16. Op­lys­nin­ger som vi har ind­sam­let i for­bin­del­se med, at du har givet dit samtyk­ke til, at vi må sende dig mar­keds­fø­ring pr. e-mail, SMS og post, vil vi slet­te, hvis du til­ba­ge­kal­der dit samtyk­ke.
17. Op­lys­nin­ger som vi har ind­sam­let i for­bin­del­se med din til­mel­ding til vores nyheds­brev, vil vi slet­te, så­fremt du ret­ter hen­ven­del­se her om. I samt­li­ge nyheds­bre­ve vil du have mu­lig­hed for at re­spon­de­re og der­ved at fra­væl­ge din til­mel­ding. Ved fra­mel­ding, slet­ter vi au­to­ma­tisk de data vi har ind­sam­let på dig.

Sik­ker­hed

18. Vi har gen­nem­ført pas­sen­de tek­ni­ske og or­ga­ni­sa­to­ri­ske sik­ker­heds­for­an­stalt­nin­ger mod, at per­so­nop­lys­nin­ger hæn­de­ligt eller ulov­ligt til­in­tet­gø­res, forta­bes, æn­dres eller for­rin­ges samt mod, at de kom­mer til uved­kom­men­des kend­skab eller mis­bru­ges.
19. Kun me­d­ar­bej­de­re, der har et reelt behov for at få ad­gang til dine per­so­nop­lys­nin­ger for at ud­fø­re deres ar­bej­de, har ad­gang til disse.

Kon­tak­top­lys­nin­ger

20. Virksomheden er da­ta­ansvar­lig for de per­son­da­ta, som ind­sam­les via Hjem­mesi­den.
21. Hvis du har spørgs­mål eller be­mærk­nin­ger til denne Per­son­da­ta­po­li­tik, kan du kon­tak­te:
Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker
Kragedalsvej 19
6500 Vojens
Tlf. nr.: 86167136
E-mail: redaktor@fs10.dk

Æn­drin­ger i per­son­da­ta­po­li­tik­ken

22. Vi er til en­hver tid be­ret­ti­get til at fo­re­ta­ge æn­drin­ger i denne Per­son­da­ta­po­li­tik. Så­fremt vi fo­re­ta­ger æn­drin­ger i Per­son­da­ta­po­li­tik­ken, vil du blive ori­en­te­ret om dette ved dit næste besøg på Hjem­mesi­den.
23. Så­fremt du ikke kan ac­cep­te­re den æn­dre­de po­li­tik, har du ikke mu­lig­hed for at fort­sæt­te bru­gen af Hjem­mesi­den, og dine per­so­nop­lys­nin­ger kan blive slet­tet.

Ver­sio­ner

24. Dette er ver­sion 1.0 af Virk­som­he­dens per­son­da­ta­po­li­tik da­te­ret den 24.05.18

Vi bruger cookies – for at skabe relevant indhold. Vi bruger cookies til at gøre vores indhold og annoncer mere personlig og relevant, til sociale medier og til at analysere vores trafik. Med dit samtykke deler vi også oplysningerne om dit brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre under ”Persondatapolitik”, som du finder i toppen af hver side.

Bliv medlem

Bliv en del af vores faglige fællesskab

Hvis du ikke allerede er medlem af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, synes vi, du skal tilmelde dig. Der er nemlig rigtig mange fordele ved et medlemskab hos os.

Sign up til vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet modtager du automatisk nyheder fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan det afmeldes her på siden.

Log ind

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus vitae convallis.