Hjem » Artikler »Hjælp os med at monitorere børns vægt, helbred og sundhedsadfærd WHO Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI)

Forfatter: Lene von Kappelgaard, Lene Kierkegaard, Bjarne Laursen og Maja Bæksgaard Jørgensen, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet samt Tatjana Hejgaard, Sundhedsstyrelsen
Fotograf: Adobe stockspersen
Magasin: Sundhedsplejersken 5 2020
Udgivet: 06. december 2020

Hjælp os med at monitorere børns vægt, helbred og sundhedsadfærd WHO Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI)

De danske resultater fra WHO Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI) viser, at forekomsten af overvægt var 11,2 pct. blandt drenge og 14,8 pct. blandt piger i 1. klasse i 2019. Forekomsten af svær overvægt var 2,8 pct. blandt drenge og 3,2 pct. blandt piger i 1. klasse i 2019. Disse tal stemmer overens med Skolebørnsundersøgelsen fra 2018 (1).

Baggrund og formål

Overvægt blandt børn og unge har stor betydning for folkesundheden, både på kort og lang sigt. Børn og unge med overvægt og svær overvægt har øget risiko for depression, stigmatisering, mobning, social isolation og ensomhed sammenlignet med børn med normalvægt (2). Endvidere er der en øget risiko for, at overvægten følger barnet ind i voksenlivet med betydelige risici for følgesygdomme og forringet helbred (3). Ligeledes kan overvægt allerede i barndommen og ungdommen medføre helbredskonsekvenser i form af forhøjet blodtryk og type 2-diabetes (4).

Monitoreringen af børn i Danmark giver en central viden om sundhedstilstand og – adfærd blandt børn og deres forældre. Viden, som kan anvendes inden for planlægning og prioritering af sundhedsarbejdet og til forskning og analyser, der kan bidrage til at forbedre folkesundheden. Denne viden anvendes både på det nationale sundhedspolitiske niveau og lokalt i danske kommuner, på skoler og i organisationer. Børnemonitoreringen og -forskningen bidrager til udviklingen af nye evidensbaserede indsatser, som kan forbedre den mentale trivsel og højne den generelle sundhed hos børn. COSI har til formål at dokumentere udviklingen i forekomsten af overvægt og svær overvægt blandt børn i indskolingsalderen, herunder at muliggøre nationale sammenligninger på tværs af den europæiske region. COSI er således et vigtigt bidrag til monitoreringen af overvægt og svær overvægt blandt indskolingsbørn i Danmark.

I COSI-undersøgelsen blev data for vægt og højde indsamlet med hjælp fra sundhedsplejersker i hele landet, som stod for målingerne på de enkelte skoler. Desuden blev data indsamlet ved hjælp af et spørgeskema til de deltagende børns forældre samt et spørgeskema til skolelederen. Undersøgelsen er nationalt repræsentativ og omfatter et tilfældigt udsnit af børn i 1. klasse.

Figur 1. Andel af børn, der fuldammes til de er fire måneder og børn, som har overvægt (inkl. svær overvægt)*, fordelt på svarforældres uddannelse**. Angivet i procent.

Overvægt og amning påvirkes af socioøkonomisk position

Figur 1 viser, at der er stor forskel på andelen af børn, der fuldammes i mindst fire måneder, når man ser på forældres uddannelsesniveau. I alt angiver 33 pct. af forældrene med grundskole som højeste uddannelsesniveau, at deres barn er fuldammet i mindst fire måneder, hvor tallet er 67 pct. af forældrene med videregående uddannelser som højeste uddannelsesniveau. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at spædbørn ammes fuldt, til de er omkring seks måneder. Delvis amning anbefales til 12 måneder eller længere (5). Nogle børn har dog brug for anden mad end mælk, før de bliver seks måneder, dog ikke tidligere end fire måneder (6).

I 2019 er der blandt børn af forældre med grundskole 20 pct., der har overvægt. Det gælder henholdsvis 12 pct. og 5 pct. for børn af forældre med erhvervs/gymnasial uddannelse og videregående uddannelse.

Tidligere undersøgelser bekræfter ovenstående fund. Her ses det ligeledes, at forekomsten af overvægt og svær overvægt hos børn ses hyppigere i familier med lavere socioøkonomisk position7. Der ses også en grad af socioøkonomisk ulighed i amning således, at børn af forældre fra lavere socioøkonomisk position, ammes mindre (7).

Figur 2. Andel af børn, der fuldammes til de er fire måneder – fordelt på vægtstatus* og svarforældres uddannelse**. Angivet i procent.

Figur 2 viser, at andelen af børn, der blev fuldammet i mindst fire måneder, er 48 pct. for børn med overvægt og 62 pct. for børn med normalvægt. Opdeler man yderligere på forældres uddannelsesniveau ses, at en større andel af børn med normalvægt blev fuldammet indenfor hver enkelt uddannelsesgruppe. For børn af forældre med grundskole er 16 pct. af børn med overvægt blevet fuldammet i mindst fire måneder, mens det var 37 pct. for børn med normalvægt.

Næste dataindsamling

Der er fortsat brug for at monitorere udviklingen i forekomsten af overvægt og svær overvægt blandt børn i indskolingsalderen. Næste COSI-dataindsamlingsrunde finder sted i 2022-2023, hvilket betyder, at de danske data skal indsamles på skolerne i efteråret 2022. Sundhedsplejerskerne har en afgørende rolle i koordineringen af undersøgelsen ude på landets skoler, indsamlingen af højde- og vægtdata samt videreformidling til forældrene.

I Danmark deltog kun 35 pct. af forældrene i forældreskemaet i 2019, hvilket var den laveste deltagelsesprocent blandt alle medlemslandene i COSI. Vi opfordrer derfor sundhedsplejerskerne til at hjælpe os med næste dataindsamling, da vi ønsker at få flere forældre til at deltage i undersøgelsen og dermed forbedre datakvaliteten.

Referencer

  1. Rasmussen M, Kierkegaard L, Rosenwein SV, Holstein B, Damsgaard M og Due P (red.). Skolebørnsundersøgelsen 2018. Helbred, trivsel og sundhedsadfærd blandt 11-, 13- og 15-årige skoleelever i Danmark. Statens Institut for Folkesundhed, SDU; 2019.
  2. Rankin J, Matthews L, Cobley S, Han A, Sanders R, Wiltshire HD, et al. Psychological consequences of childhood obesity: psychiatric comorbidity and prevention. Adolesc Health Med Ther. 2016;7:125-46
  3. Daniels SR. Complications of obesity in children and adolescents. Int J Obes (Lond). 2009;33 Suppl 1: S60-5.
  4. Simmonds M, Llewellyn A, Owen CG, Woolacott N. Predicting adult obesity from childhood obesity: a systematic review and meta-analysis. Obes Rev. 2016;17(2):95-107.
  5. Sundhedsstyrelsen. Amning – en håndbog for sundhedspersonale. København: Sundhedsstyrelsen; 2018.
  6. Sundhedsstyrelsen, Komiteen for Sundhedsoplysning. Sunde børn – Til forældre med børn i alderen 0-2 år. København: Sundhedsstyrelsen og Komiteen for Sundhedsoplysning; 2019.
  7. Udesen CH, Skaarup C, Petersen MNS, Ersbøll AK. Social ulighed i sundhed og sygdom. Udviklingen i Danmark i perioden 2010-2017. Statens Institut for Folkesundhed, SDU og Sundhedsstyrelsen; 2020.

Mest læste artikler

Sign up til vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet modtager du automatisk nyheder fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan det afmeldes her på siden.

Bliv en del af vores faglige fællesskab

Hvis du ikke allerede er medlem af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, synes vi, du skal tilmelde dig. Der er nemlig rigtig mange fordele ved et medlemskab hos os.

Bliv medlem

Bliv en del af vores faglige fællesskab

Hvis du ikke allerede er medlem af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, synes vi, du skal tilmelde dig. Der er nemlig rigtig mange fordele ved et medlemskab hos os.

Sign up til vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet modtager du automatisk nyheder fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan det afmeldes her på siden.

Log ind

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus vitae convallis.