Hjem » Artikler »Diætetisk behandling af børn med overvægt – med fokus på hele familien

Forfatter: Kenneth Christiansen, klinisk diætist, kok, Cand. Pæd. Pæd. og Heidi Dinesen, leder af familieplejen, Vejle Kommune
Fotograf: Colourbox
Udgivet: 02. juni 2016

Diætetisk behandling af børn med overvægt – med fokus på hele familien

Sundhedsplejerskers mulighed for at henvise børn og unge med overvægt i Herning til klinisk diætist, viste at hjælpe 79% af børnene til et vægttab, og 95% af familier til at spise sundere.

Baggrund

Artiklens formål er, at videregive viden og erfaringer fra et projekt i Herning Kommune, hvor det fra august 2012 til november 2014 har været muligt for sundhedsplejersker at tilbyde børn og unge fra 2-15 år som har udviklet overvægt – og deres familier – et individuelt diætbehandlingsforløb ved klinisk diætist. Yderligere har der været koblet madskoler som et ekstra tilbud til børnefamilierne.

Formålet med dette behandlingstilbud var

  1. Tidlig opsporing af børn og unge med overvægt via familiens sundhedsplejerske
  2. Systematisk inddragelse af hele familien i behandlingsforløbet

Inklusionskriterier

Inklusionskriteriet for henvisning, var den BMI der hedder iso-bmi/iotf-25 (1,2). Samt hvis barnets BMI inden for det sidste halve år har krydset flere percentiler opad (målt på alderskorrigerede BMI kurver). Børn og unge har den fordel, at hvis vægtøgningen bremses, således at vægten stabiliseres, så vil barnet blive slankere efterhånden, som det vokser i højden. Dette betyder ikke, at barnet ikke må tabe sig i forløbet, men det primære mål med diætbehandlingen, var vægtstabilisering og forandring af barnets – og familiens madvaner – i en sundere retning.

Metode

Vejledningspædagogisk blev der arbejdet ud fra den løsningsfokuserede metode – en systemisk-/narrativ tilgang, med en socialkonstruktivistisk tankegang. Der afstås fra at søge efter årsagen til familiens oplevede problem. Derimod fokuseres på løsningen, samt at problemet er et fælles anliggende for hele familien, som skal klares af hele familien. Denne tilgang er valgt, idet det er vist, at des mere hele familien engagerer sig, des større succesrate synes børnene at have med at forandre mad- og bevægelsesvanerne (3,4). Diætbehandlingen har således både barnet, søskende, forældre eller andre omsorgsrelaterede personer som målgruppe. Alle familier fik undervisning i grundlæggende ernæringslære om mad, kalorier og vægtudvikling, samt grundlæggende undervisning i bevægelseslære om bevægelse og motion i forhold til forbrænding. Men det er op til familierne selv, hvad og hvor meget de vil forandre i familiens mad- og bevægelsesvaner. Derudover fokuseres primært på de successer familien har, fremfor på en fejlsøgning af deres mad- og bevægelsesvaner i konsultationerne. Med mål om at fremme familiens lyst og motivation til, at fastholde de forandringer i deres mad- og bevægelsesvaner som de valgte, samt øge gejsten til at vælge endnu flere forandringer i en sundere retning. Der blev lagt op til, at forandringerne bør være fælles for hele familien (3,4).

Familierne blev tilbudt tid til første konsultation ved klinisk diætist inden for fire uger efter sundhedsplejersken har opsporet overvægtsproblematik. Denne første konsultation har været berammet til 90 minutter inkl. journalskrivning. Derefter tilbydes konsultationer med 3-6 måneder imellem, så længe behovet er der.

Der blev afholdt 9 madskoler i alt, som familierne kunne tilmelde sig. Alle madskoler var bygget op omkring forskellige temaer inden for mad og sundhed. Der var 20 minutters teorioplæg, derefter madlavning og spisning. Til sidst 30 minutters coaching i gruppen med fokus på, hvilken læring familierne har haft og hvordan de efterfølgende kunne omsætte denne læring til praksis i deres hverdag. Tilfredsheden blev målt på alle madskoler med et spørgeskema med afkrydsning i smiley, som vi validerer til både børn og voksne.

Tabel 4
Samlet tilfredshed med madskolerne

Samlet tilfredshed med madskolerne

Samlet var der 56 respondenter, hvoraf hovedparten var tilfreds eller meget tilfredse med madskolen. De, der var utilfredse, handlede om, at nogle børn ikke kunne lide alt maden, vi tilberedte og spiste.

Der blev afholdt 9 madskoler, med 4-5 familier pr. madskole. Ved coaching i grupper som afslutning på alle madskolerne, var den hyppigste oplevede problemstilling som familierne debatterede: planlægning af aftensmaden i en travl hverdag. Men familiens mad i weekenderne, som flere oplevede som mere usund end i hverdage, var også et hyppigt debatteret emne.

Statistik

De statistiske analyser er foretaget i STATA. Børnenes vægt er målt på samme Tanita SC 330 hver gang. Der er anvendt signifikansniveau på 5% ved BMI z-score analysen.

Data om mængder af udvalgte levnedsmidler er opsamlet, ved validerede food frequensy spørgeskema (FFQ) med åbne og lukkede svarmuligheder, udsendt før start på forløbet og ved slut efter 12 måneder. Da ikke alle familier havde udfyldt begge spørgeskemaer, indgår data fra 34 familier i opgørelsen af forandringer i barnets og familiens mad- og bevægelsesvaner.

Til afdækning af familiernes SOC, anvendte vi den danske oversættelse af Sven Setterlinds 9-items spørgeskema (5). Alle 9 spørgsmål er af Likerttypen til måling af begreberne begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed. Den gennemsnitlige score blev udregnet og kunne således antage en værdi mellem 0-100. De samme spørgsmål blev sendt ud før behandlingsforløbets start og efter 12 måneder, og der blev målt på, om der sås en forskel på den totale gennemsnitligs score. Der er i flere undersøgelser fundet, at det ikke er hensigtsmæssigt at se på de tre subskalaer hver for sig (6,7,8), hvorfor der i denne undersøgelse udelukkende benyttes en totalskala.

Tabel 2
Ændring i BMI z-score fra første til sidste konsultation

Ændring i BMI z-score fra første til sidste konsultation

Samlet ses et gennemsnitsfald i børnenes BMI z-score fra 2,08 til 1,76 (p = 0,024). På individ niveau ses at 96 ud af 121 børn havde et lavere BMI z-score efter 12 måneder (79%), hvor 25 børn havde et højere BMI z-score.

I FFQ’s kvalitative svarmuligheder om mad- og bevægelsesvaner, her sås at 92% af familierne udtrykte tilfredshed med forløbet, samt at 95% af børnene havde forandret deres madvaner. 31 familier havde udfyldt begge 9 items spørgeskemaer, samlet sås en øgning i deres SOC på 5%. Hos 7 af disse familier sås et fald i SOC, hvor 8 havde et stabilt SOC og hos 16 havde øget SOC.

De ting omkring kosten, der oftest gik igen i besvarelsen, var mindre fedt i kosten, mindre portioner, færre tomme kalorier, samt mere frugt og grøntsager for alle. Endvidere at hele familien havde stået sammen og foretaget de samme ændringer. Mange af børnene havde fået ugentligt madlavningsdage, og de havde lært, at man skal smage på maden flere gange for at afgøre, om man kan lide den. Angående drillerier blev 22% færre drillet med deres vægt ved slut, trods dette ikke havde været et fokus i vejledningen.

Resultater

Data er opgjort efter 12 måneder, de 143 børn der er opstartet i diætetisk forløb i 2013 indgår i undersøgelsen. Der var 22 familier, der kun havde behov for en enkelt konsultation, så 121 børns BMI udvikling indgår i opgørelsen.

Diskussion

Selvom der måles et signifikant fald i BMI z-score, så kunne vi ikke finde nogen samtidsdata om danske børns vægtudvikling fra 3-16 år i Midtjylland. Derfor kan det diskuteres, om det er reelle resultater, vi måler eller kun ændringer. Dette skal ses i lyset af, at 79% af børnene har opnået et faldende BMI efter 12 måneders intervention. Noget kunne således tyde på, at denne strukturerede behandlingsmetode hjælper en stor del af børnene. Der er ikke målt på familiernes sociale status, men det er skønnet, at familier fra alle sociale lag har indgået i interventionen.

Grundet den meget lille besvarelses procent på FFQ, kan resultaterne ikke generaliseres ud til hele gruppen. Dog kan børnenes BMI udvikling indikere, at mindst 79% af børnene og deres familier havde ændret mad- og bevægelsesvanerne i en sundere retning. Men da bevægelsen kun er minimalt øget i familierne og skærmaktiviteten var stabil høj ved slut, er det vurderet at der med fordel også kunne være koblet et mere bevægelsesorienteret tilbud på interventionen.

Målingen af familiernes SOC kan ikke generaliseres ud, idet kun 31 familier (25%) havde udfyldt alle 9 spørgsmål i begge spørgeskemaer. Dog skal målingen ses i lyset af, at 79% havde lavere BMI ved slut efter 12 måneders intervention. I dette lys mener vi, at sundhedsfaglige medarbejdere, der arbejder med at hjælpe børn, som har udviklet overvægt, og deres familier, arbejder aktivt for at familierne ikke kun får viden om, hvad der bør forandres i barnets og familiens mad- og bevægelsesvaner, men også får styrket deres læring og sundhedsmæssige kompetencer igennem diætbehandlingen.

Den systemisk-/narrative tilgang i interventionen gør, at der i vejledningen ikke kun er fokuseret på det enkelte barns mad – og bevægelsesvaner, men på hele familiens mad- og bevægelsesvaner, samtidig er der fokuseret på handlemuligheder frem for på begrænsninger. Dermed synes det som om, flere af familierne er blevet mere bevidste om, at de voksne vælger udbuddet af mad, herunder hvad der er i køkken- og køleskabet og hvad der serveres til måltiderne, hvor børnene så vælger, om de er sultne eller mætte, samt hvad de vil spise af dette udbud.

Konklusion

Sundhedsplejen i Herning Kommune har i samarbejde med en klinisk diætist udviklet en behandlingsmetode til børn og unge med overvægt og deres familier i Herning Kommune, der er økonomisk rentabel og som hjælper flertallet af familierne til at forandre deres mad- og bevægelsesvaner i en sundere retning. Dog er tilbuddet i skrivende stund ikke videreført i Herning Kommune af økonomiske grunde.

Om familierne formår at fastholde ændringen i vanerne over tid vides ikke. Familierne har selv valgt, hvor mange ændringer de vil foretage ad gangen, hvilket synes at have haft en positiv effekt på familiens mad- og bevægelsesvaner. De fleste af familierne har ofte udtalt i konsultationerne, at børnenes ændrede mad- og bevægelsesvaner har smittet af på hele familien, således at alle i familien spiser sundere og bevæger sig med større glæde.

Samlet synes der at være en tendens til at denne metode hjælper 79% af børnene med overvægt. Det skal her bemærkes, at da familierne ikke ses særlig tit, der går fra 3-6 måneder imellem hver konsultation, er denne behandlingsmodel ikke dyrere end konventionel diætbehandling af børn og unge, der har udviklet overvægt.

[source]

Referencer

  • Petersen Tove et. Al.: Danske skolebørns bmi målt i perioden 1986/1987-1996/1997 sammenlignet med danske målinger fra 1971/1972, ugeskrift for læger 164 2002
  • Sundhedsstyrelsen 2014: Opsporing af overvægt og tidlig indsats, , 1. udgave 1. oplag
  • Epstein, Leonard H et. al.: Ten-year outcomes of behavioral family-based treatment of childhood obesity, Health psychology 1994 Vol. 13 no. 5 side 373-383
  • Christiansen K. Vigger L. og Stubbe A.. Nonfarmakologisk behandling af børn med overvægt. Diætisten (97) 2009
  • Setterlind S. The stress profile: A psychosocial approach to measuring stress. Stress Medicine 1995; 11:85-92
  • Hawley DJ, Wolfe F, Cathey MA. The sence of coherence questionnaire in patients with rheumatic disorder. J Rheumatol 1992; 19(12):1912- 1918
  • Antonovsky A. The structure and properties of the sence of coherence scale. Soc. Sci. Med 1993; 36(6): 725-733
  • Flannery RB, _Jr., Flannery GJ. Sence of coherence, life stress, and psychological distress: a prospective methodological inquiry. J Clin psychol 1990; 46(4): 415-420[/source]

Mest læste artikler

Sign up til vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet modtager du automatisk nyheder fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan det afmeldes her på siden.

Bliv en del af vores faglige fællesskab

Hvis du ikke allerede er medlem af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, synes vi, du skal tilmelde dig. Der er nemlig rigtig mange fordele ved et medlemskab hos os.

Bliv medlem

Bliv en del af vores faglige fællesskab

Hvis du ikke allerede er medlem af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, synes vi, du skal tilmelde dig. Der er nemlig rigtig mange fordele ved et medlemskab hos os.

Sign up til vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet modtager du automatisk nyheder fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan det afmeldes her på siden.

Log ind

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus vitae convallis.