Spring til hovedindhold

NBO Metoden – Et vindue ind til spædbarnets før sproglige verden

Forfatter: Merethe Vinter, sundhedsplejerske i Thisted kommune

Fotograf: Lone Førby Hansen, Lena Rønsholdt

Et essay fra Udkanten om at gribe muligheden for praksisudvikling.

I foråret 2013 lancerede de regionale Familieambulatorier fælles temadage for sundhedsplejersker, barselssygeplejersker og jordemødre om de fatale konsekvenser for de børn og familier, der er rusmiddeleksponerede. I den forbindelse havde sundhedsplejerske Sigbritt Skovsby et spændende oplæg om NBO metoden, som et vindue ind til spædbarnets før sproglige verden. Oplægget vakte min interesse for at undersøge, hvad der ligger til grund for metoden og for at undersøge, om den kunne integreres i dansk sundhedsplejepraksis. Og det er hvad dette essay omhandler. Først en kort præsentation af, hvad NBO er for noget.

Hvad er NBO

NBO – the Newborn Behavioral Observations – er en enkel metode, hvormed sundhedsplejersken og forældrene sammen ser på, hvad spædbarnets adfærd kan fortælle om lige netop deres spædbarns behov. NBO er udviklet af professor dr. Kevin Nugent på Harvard Medical School i 90’erne ud fra NBAS: The Neonatal Behavioral Assessment Scale, som er en systematisk undersøgelse af det 0-2 måneder gamle barns adfærd og signaler. Dr. T.B. Brazelton havde tilbage i 1970’erne, sammen med et forsker-team udviklet NBAS, som med sin interaktive karakter også styrker relationen mellem forældre og barn.

NBAS bliver især anvendt i sammenhænge, hvor spædbarnet er sårbart og udsat, og hvor NBAS kan afsløre såvel barnets styrker såvel som dets sårbarheder. NBAS er en meget omfattende undersøgelse og består af 56 delelementer med komplekse observationer integreret heri.

NBO er noget lettere at integrere i sundhedsplejepraksis med sine 18 delelementer, der undervejs kobles sammen til en helhedsforståelse af det individuelle spædbarn. NBO synliggør spædbørns sprog og adfærdsmæssige evner gennem en fælles (sundhedsplejerske og forældre) systematisk observation af spædbarnets adfærd. NBO er således ikke en test, men en måde at tolke og forstå spædbarnets adfærd i fællesskab med forældrene. Med udgangspunkt i de nævnte observationer kan sundhedsplejerskens praksis medvirke til at skabe stærkere relationer mellem forældre og barn på et meget tidligt stadium.

Oslo 2013

”Vores Kit” – NBO kit:
Den lilla pose indeholder tre redskaber.
1) en lygte til brug for undersøgelse af barnets habituering til søvn.
2) en lille rød bold til visuel orientring mod genstande.
3) en rangle med majskorn til auditiv og visuel orientering af lyd fra genstande. Dette udføres i samspil med visuel og auditiv orientering til stemme og ansigter.

 

I oktober 2013 deltog min kollega Dora Hvidtfeldt og jeg i en konference i Oslo om den perinatale mentale sundhed omkring graviditet, fødsel og barselstid. Masser af spændende oplæg herom med stor relevans for sundhedsplejersker. En af key-note speakerne var professor, dr. Kevin Nugent fra Harvard Medical School, som gav oplæg omkring NBAS og NBO. En anden oplægsholder var den norske psykolog, ph.d. Kari Slinning, som præsenterede, hvordan hun i samarbejde med R-BUP og norske universiteter udbyder uddannelsesforløb i NBO og NBAS. Igen et fremragende oplæg, der blev leveret med stor overbevisning om metodens styrke i relationsdannende sammenhænge.

Nordisk Marcé

Ved samme møde blev jeg valgt ind som en del af en fællesnordisk arbejdsgruppe: Nordisk Marcé, der har fokus på forskning, undervisning og praksis i relation til perinatal mental sundhed. Nordisk Marcé er en gren af den internationale Marcé Society. Bestyrelsen i Nordic Marcé er sammensat af dygtige forskere fra de nordiske lande og så mig – sundhedsplejerske fra Thy.

København marts 2014 WAIMH, som står for World Association of Infant Mental Health, der i lighed med Marcé Society har en nordisk afdeling, som hedder NFSU. NFSU afholdt en konference i København i marts 2014, hvor jeg gav oplæg om mit arbejde i ”Familien I Vækst” (se Sundhedsplejersken august 2015). Her kom Kari Slinning og ph.d. på 97 år – stadig frisk og NBO og bakkede op om financieringen hertil. Men betingelsen var, at NBO-forløbet skulle være i indeværende budgetår og helst passe med internatkurset d. 1. & 2. oktober 2015. Noget af en logistisk udfordring!

Swansea tur retur

I 2014 var jeg sammen med bestyrelsen i føromtalte Nordisk Marcé på en spændende tur til Swansea til en stor international konference med temaet: Creating Change in Perinatal Mental Health. Også ved konferencen i Swansea var der fokus på betydningen af at støtte de sårbare nybagte forældres relation til deres babyer – også selvom de fik terapi og hjælp for deres psykiske problemer. Herunder fik NBO igen fornyet relevans, da NBO netop er en eye-opener for forældrene for barnets signaler og behov, altså kan NBO sætte en positiv relationsdannelse i spil. Godt bekræftet herpå var kursen nu sat mod vores egen NBO proces på internatkursus Slette Strand i oktober 2014.

Thisted 2014-15

Borgmester Lene Kjeldgaard, Thisted Kommune overrækker diplomerne – her til sundhedsplejerske Bente Brogaard i den røde kjole.

Thisted Kommune er den første kommune i Danmark, hvor hele sundhedsplejen er certificeret i NBO – det er vi både glade og stolte over.

Det lykkedes altså at få arrangeret et NBO kursus på vores årlige internat på Slette Strand i oktober måned. Inge og jeg knoklede med oversættelse af slides og mange mails og udfordringer med Brazelton i USA og UK ind over.

Kurset blev en god oplevelse med stort engagement fra hele gruppen – allerede d. 3. oktober startede sundhedsplejerskerne på øvelser og træning i NBO. Dette indebar indsendelse af NBO scoringsskemaer, forældrespørgeskemaer og en eksamensfilm, der skulle sendes til UK og derefter USA. Aldrig før har der været så megen samtale og debat om spædbarnets signaler og adfærd mellem os kollegaer.

Vi havde og har fortsat hver en NBO makker, som vi kunne sparre med og herudover var det muligt frit at kontakte Inge på mail eller Skype. Det var ikke uden udfordringer at blive tryg ved NBO, men alle sundhedsplejerskerne oplever NBO som en meningsfuld metode, der farver og inspirerer praksis. Vi har nu fået lavet en arbejdsgang, hvor NBO er lagt ind i Novax, dette har i særlig grad til formål fortsat at træne og skærpe sundhedsplejerskens observationer. Alle nyfødte og deres forældre møder nu NBO i etablerings- eller 3 ugers besøget som standard. Vigtigt er det dog at pointere, at NBO ikke er en test. Det er baby, der bestemmer, hvad NBO kan nå omkring i de nævnte besøg.

Health og interventionsstudie i NBO

Målet er, i takt med at NBO implementeres i danske sundheds-plejerske ordninger, at måle om det har positiv betydning for kontakten mellem forældre og børn, med andre ord at måle, om der er effekt af vores indsats. En forudsætning for at et evt. effektstudie i NBO kan blive en realitet er, at der er undervisning herom på dansk og i Danmark. Jeg er blevet meget opsat på at undervise i NBO, da jeg kan se, at der kan komme et samarbejde herom i spil med Inge Nickell. I marts måned drøftede jeg derfor muligheden for et samarbejde med Health i Aarhus v/lektor ph.d. Hanne Kronborg, hvorvidt NBO kunne gøres til genstand for forskning inden en evt. implementering i flæng rundt omkring i landet. NBO i Thisted er således et pilotstudie, som kan være læringsplatform for et større studie. Hanne Kronborg har tilkendegivet positiv interessere for et forskningssamarbejde omkring NBO. Foran os venter en arbejdskrævende periode med projektansøgninger hertil fra fonde. Målet er at kunne gå i gang med et effektstudie foråret 2016.

Preston – Manchester maj 2015

I maj 2015 deltog jeg på privat basis sammen med 20 engelske sundhedsplejersker i det førnævnte NBAS kursus i Preston i Cumbria i UK. Og nu er jeg for nuværende udfordret på endnu en certificering – denne gang i NBAS. NBAS er meget udfordrende, og jeg skal virkelig lægge mig i selen for at komme igennem. Såfremt det lykkes for mig, er det målet, at Inge og jeg kan undervise i NBO og være klar til foråret hertil. Men igen – mange sten skal endnu væk fra vejen, førend dette er en realitet.

Boston november 2015

Til november rejser jeg sammen med Inge Nickell til Boston – Harvard Medical School- for at deltage i et seminar for undervisere i NBO og NBAS fra hele verden. Fokus er NBO og NBAS in the future. Dr. Brazelton er en levende legende, og der skal ske et generationsskift over tid – et skift, der formentlig også vil indebære revidering af lærebøger og andet materiale til undervisningen.

Perspektivering

Dette essay skal slutte – men hvor eventyret om NBO og NBAS slutter for mig og for sundhedsplejen, ja, det vides ikke – forhåbentlig kan det ende med et effektstudie til gavn for forældre og spædbørn her i Danmark.