Spring til hovedindhold

Ingen lette løsninger til forebyggelse af hittebørn

Forfatter: Seniorprojektleder, cand.polit., MPH Master of Public Health - VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

I Danmark finder man i gennemsnit ét hittebarn om året – et spædbarn efterladt i det offentlige rum. Oftest finder man barnet i live, men ikke altid. I en række lande er der etableret babyluger for at forebygge efterladte spædbørn, men erfaringerne viser, at det ikke nødvendigvis nedbringer antallet af hittebørn.

Babyluger eller andre muligheder for anonymt at overdrage et spædbarn til fx et hospital, en brandstation eller en privat organisation med henblik på bortadoption findes i en række lande, men ikke i Danmark. Sundheds- og Ældreministeriet har bedt VIVE undersøge internationale erfaringer med indsatser mod forekomsten af hittebørn, problemets omfang og viden om mødre til hittebørn.

Man finder hittebørn i alle lande

Undersøgelsen viser, at man finder spædbørn efterladt i det offentlige rum i alle lande – også i lande, som har babyluger eller andre tilbud om anonym overdragelse af børn. Der er tale om et sjældent fænomen i alle de lande, der er omfattet af undersøgelsen, og man kan ikke konkludere, at problemet er større i nogle lande frem for andre.

Det er ikke dokumenteret, at babyluger forebygger hittebørn

Babyluger reducerer ikke nødvendigvis antallet af spædbørn, som efterlades i det offentlige rum. Det kan ikke afvises, at babyluger kan forebygge tilfælde, hvor børn efterlades i det offentlige rum, men det vil formentlig især være de tilfælde, hvor børnene efterlades i live på steder, hvor de må formodes at blive fundet kort tid efter. Babyluger kan næppe forebygge tilfælde, hvor spædbørn efterlades skjult.

Udenlandske erfaringer antyder, at tilbud om anonym overdragelse af børn som fx ved brug af babyluger og anonyme fødsler kan skabe flere hittebørn. Det kan ske, fordi flere mødre vil benytte disse tilbud, som ellers alternativt havde valgt at få en abort, beholde barnet eller bortadoptere barnet via almindelige kanaler.

”Tilbud som babyluger eller anonyme fødsler kan i sig selv skabe flere hittebørn, altså børn, som overdrages anonymt med henblik på bortadoption, uden at de har mulighed for senere i livet at kende deres biologiske ophav,” siger chefanalytiker Marie Jakobsen, der har ledet undersøgelsen.

Mødre til hittebørn er en heterogen gruppe

Cirka halvdelen af mødrene til de spædbørn, som er fundet efterladt i Danmark i de seneste 20 år, er identificeret. Størstedelen af disse kvinder (70 pct.) var etnisk danske, der havde skjult deres graviditet.

Viden fra andre lande om mødre til spædbørn, der er fundet efterladt eller er overdraget anonymt, peger på, at der er tale om en meget heterogen gruppe. Kvinderne tilhører forskellige aldersgrupper og kommer fra alle samfundslag – det er kvinder med forskellig uddannelsesmæssig baggrund og økonomi. Nogle kvinder har andre børn i forvejen. Der er ikke dokumentation for en højere forekomst af kvinder med udenlandsk baggrund eller viden om kvindernes religiøse tilhørsforhold.

Det er svært at målrette forebyggelsesindsatser

Undersøgelsen viser, at en kvinde, der skjuler sin graviditet, har forhøjet risiko for at dræbe eller efterlade sit barn inden for 24 timer efter fødslen og for at gøre brug af tilbud om anonym overdragelse af børn. En nøgle i forhold til at forebygge hittebørn er derfor, at man får øje på de kvinder, der skjuler deres graviditet, og sikrer, at de føder på et hospital med sundhedsprofessionel bistand. Men det er en stor udfordring at nå ud til kvinder, som ønsker at forblive usete og ikke selv opsøger hjælp.

Rapport-hitteboern – VIVE